Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử
39 người đã bình chọn
 Liên kết website
Thống kê: 25.614
Online: 10

 

Thành viên của UBND xã do HĐND xã bầu tại kỳ họp lần thứ nhất khoá V nhiệm kỳ 2016-2021. Từ đầu nhiệm kỳ UBND xã có đề ra quy chế tổ chức và hoạt động của UBND xã Hòa Xuân Đông nhiệm kỳ 2016 - 2021.
 Các thành viên được phân công phụ trách các lĩnh vực cụ thể :

 

 + 01 Chủ tịch UBND xã là người đứng đầu, phụ trách chung, nội chính, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quy hoạch xã, đất đai và tài nguyên - môi trường. Chủ tịch UBND xã là người lãnh đạo và điều hành công việc của UBND xã, chịu trách nhiệm cá nhân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình về lĩnh vực được phân công phụ trách và cùng các thành viên UBND xã chịu trách nhiệm về hoạt động của UBND xã trước HĐND xã và UBND Huyện Đông Hoà.

+ 01 Phó chủ tịch, phụ trách kinh tế, tài chính, doanh nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ lợi, thuỷ sản. Phó Chủ tịch UBND xã là người giúp Chủ tịch, được Chủ tịch phân công phụ trách các lĩnh vực trên và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch về phần việc được giao.  

+ 01 Phó chủ tịch, phụ trách văn hoá-xã hội; xây dựng nông thôn mới và các lĩnh vực xã hội khác. Phó Chủ tịch UBND xã là người giúp Chủ tịch, được Chủ tịch phân công phụ trách các lĩnh vực trên và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch về phần việc được giao.  

+ 02 Uỷ viên Uỷ ban gồm: 01 uỷ viên phụ trách công an, 01 uỷ viên phụ trách quân sự. Các uỷ viên UBND xã được Chủ tịch phân công phụ trách những lĩnh vực chuyên môn cụ thể, chịu trách nhiệm cá nhân về lĩnh vực được phân công trước Chủ tịch UBND xã và cùng tập thể UBND xã, chịu trách nhiệm về hoạt động của UBND xã trước HĐND xã và UBND Huyện Đông Hoà.

 *  Các bộ phận giúp việc cho lãnh đạo:

+  Văn hoá – Xã hội;

+  Tài chính – Kinh tế;

+  Tư pháp – Hộ tịch;

+ Địa chính – Xây dựng;

+ Văn phòng - thống kê;

+ Ban Công an xã;

+ Ban chỉ huy Quân sự.

CƠ CẤU TỔ CHỨC UBND XàHÒA XUÂN ĐÔNG
Chủ tịch UBND xã
HUỲNH MINH THƯỜNG
Phó Chủ tịch
DƯƠNG VĂN ĐÔNG
Phó Chủ tịch
LÊ THỊ THỦY
BỘ PHẬN CHUYÊN MÔN
TRƯỞNG CÔNG AN XÃ
 HUỲNH KIM BÌNH
CHỈ HUY TRƯỞNG BCHQS XÃ
 NGUYỄN TRUNG THÀNH 
VĂN PHÒNG UBND XÃ
LÊ SĨ HIỆP - NGUYỄN LÊ DIỄM TÍN
TƯ PHÁP - HỘ TỊCH
NGÔ THỊ KIM ĐỊNH - NGUYỄN VĂN ĐAN
VĂN HÓA - XÃ HỘI
PHẠM VĂN QUỐC - LÊ HỮU PHƯỚC
ĐỊA CHÍNH
NGUYỄN KHẮC VŨ - NGUYỄN THỊ YÊN
TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
PHẠM TRƯỜNG