THÀNH TỰU.
 

          Vài năm gần đây, công tác thu hút đầu tư đã được Huyện đặc biệt quan tâm chỉ đạo mang lại kết quả đáng kể. Để tiếp tục giữ vững những thành tựu, phát huy hơn nữa công tác thu hút đầu tư và khắc phục những khó khăn.

          Cán bộ và nhân dân huyện Đông Hòa tiếp tục tập trung triển khai thực hiện tốt Chương trình hành động của UBND Tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số cạnh tranh CPI cùng với tỉnh thực hiện tốt 3 chương trình trọng điểm: Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, cải cách hành chính và đào tạo nguồn nhân lực.

          Và trên cơ sở Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên đã được Thủ tướng Chính phủ và Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đông Hòa đã được UBND tỉnh phê duyệt, cán bộ và nhân dân huyện Đông Hòa đề nghị Trung ương, Tỉnh và các nhà đầu tư quan tâm đầu tư hơn nữa để kinh tế - xã hội Đông Hòa ngày càng phát triển.